Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  • Türkiye İçin Ulusal Tabanlı Bir Arazi Bilgi Sistemine Yönelik, Sürdürülebilir Bir Arazi Yönetim Yapisının Modellenmesi
  Destekleyen KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2005
  Proje Yöneticisi Prof. Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU, 
  Yardımcı Araştırmacı Arş. Gör. Dr. Bayram UZUN, Arş. Gör. Mehmet ÇETE
   
  Arazi, insan faaliyetlerinin temel mekanı olduğundan, gerek bireysel gerekse toplumsal hayatta önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, arazi, fertler için bir zenginlik kaynağı olduğu gibi, ülkeler için de önemli bir finanssal değerdir. Bu sebeple, toplumları güçlendiren sosyal ve politik yapının da önemli bir parçasıdır. Diğer yandan, birey ve toplumların hayatında bu derece önemli bir yere sahip olan ‘arazi’, tüketilebilir, sonlu bir kaynaktır. Bu nedenle, arazilerin sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi gerekir. Bir taraftan dünya nüfusunun ve buna bağlı olarak da arazi kaynaklarına olan talebin her geçen gün hızla arttığı, diğer taraftan da kullanılabilir arazi ve kaynaklarında önemli ölçüde azalma olduğu günümüzde, bu ihtiyaç daha da büyük önem taşımaktadır.
  Sürdürülebilir bir arazi yönetimi, ancak uzun erimli düşünülerek geliştirilmiş, sağlıklı bir arazi politikasının varlığıyla mümkün olabilecektir. Toplumların araziye bakışları, sosyo-kültürel yapıları, yönetim şekilleri ve öncelikleri farklılık gösterdiğinden, bu politikanın tüm ülkeler için standart bir yapıda olamayacağı açıktır. Nitekim, her ülke, küreselleşen dünyanın hassasiyetlerini de göz önüne alarak, kendi arazi politikalarını belirlemekte ve uygulamaktadır. Bu tür politikalar, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi yapılarını ve toplumsal geleceklerini doğrudan etkileyebilecek güçtedir.
  Arazi politikalarının en yaygın uygulama şekli, benimsenen politikalara uygun olarak düzenlenen yasalar ve kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, bir ülkenin arazi politikasının etkinliği değerlendirilirken, o ülkenin arazi idaresi alanında yaşadığı sorunların yanında, araziye ilişkin yasa ve kurumlarının değerlendirilmesi, en belirgin göstergeler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye için arazi politikasının ve yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması ihtiyacını ortaya koymak üzere, ülkemizde temel arazi idare alanlarında yaşanan sorunlar, arazi idaresindeki yasal ve kurumsal yapılanma kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir.