Türkiye`nin İlk CBS Laboratuarı


Haritada Bilgi Çağı


Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  • GISLab About

  GISLab AR-GE nedir?

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan "Coğrafi Bilgi Sistemleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarı - KTU GISLab ®" CBS konusunda başta üniversite düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma hizmetleri olmak üzere, kamu ve özel kesimlerin talepleri doğrultusunda teori ve uygulamaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Özel ve tüzel kuruluşlara danışmanlık hizmeti yanında, sempozyum, panel vb. toplantılara, master-doktora çalışmalarına laboratuar desteği vererek bilimsel çalışmalara katkı sağlayan araştırma merkezi CBS kültürünün lise ve dengi okullar düzeyinde, kamuda yaygınlaşmasına yönelik özel eğitim programları da düzenlemektedir.

   

   a

  GISLab AR-GE Misyonu


  1. Akademik Boyutu

  GISLab, CBS ile ilgilenen birimlere akademik destek olarak derslerin ve uygulamalarının gerçekleştirilmesini, literatür desteğine yönelik katkılar sağlar. Ders uygulamaları yanında, lisansüstü düzeyde tez çalışmaları, araştırma ve incelemelerde yazılım-donanım destekleriyle birlikte teknik danışmanlık hizmetleri sunarak disiplinler arası bilimsel araştırma ve uygulamaların gelişmesine katkı sağlar.


  2. Kaynak Boyutu

  Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemleri planlamadan turizme, çevreden ekonomiye, ormancılıktan haritacılığa, jeolojiden kaynak araştırmasına kadar geniş bir alanda uygulama olanağı bulmaktadır. CBS’nin ilgili meslek branşlarındaki çalışmaları hızlandırması ve bilgi teknolojisinin kullanımı ile doğru-karar vermeye yönelik alternatiflerinin artırılması sağlanır. Bilhassa farklı disiplinlerce kullanılan CBS ile, meslekler arası konumsal bilgi alış-verişi ve bilgi paylaşımının önemi ve bilginin bir kaynak olarak algılanıp yine farklı mesleklerce etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceği hususundaki yeteneklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


  3. Uygulama Boyutu

  Planlama ve projelendirme aşamalarında büyük önem taşıyan konumsal verilerin toplanması ve işlenmesi CBS uygulamalarıyla gerek öğrenciler gerekse özel amaçlı araştırmacıların önemli eksikliklerini tamamlayarak, analiz ve yorum kapasitelerini artırmış olacaktır. Sadece akademik düzeyde değil, aynı zamanda bölge ve ülkenin CBS konusundaki gereksinimlerine de yanıt verecek bir “know-how” birimine ihtiyaç vardır. Üniversitenin teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerine ilave olarak, sanayi ve diğer kamu kesimleriyle ortak projelerin araştırılıp geliştirilmesi ve bu projelerin uygulanarak ekonomiye kazandırılması gibi fonksiyonlar, GISLab`ın önemli görevleri arasındadır. Bu nedenle akademik faaliyetlere sağlanan katkıya ilave olarak üniversitenin dışa açılabilirliğine de katkı sağlamak hedeftir. Ayrıca GISLab AR-GE, akademik ve üniversite dışı kurum-kuruluşlarında birlikte proje üretmelerine olanak tanıyacak ortak bir mekan da olacaktır.


  4. Toplumsal Boyutu

  Harita, bir objenin konumunu, sınırını, dağılımını ve diğer objelere göre nısbi komşuluklarını içeren konumsal bilgileri ve bir objenin fiziksel envanter durumunu ifade eden açıklayıcı bilgileri bir arada bulundurmalıdır. Nitekim geleneksel veriler yanında, uydularla elde edilen ve konuma bağlı bilgilerin miktarı da her geçen gün artmaktadır. Bu denli yoğun bilgiyle uğraşmak ve bunları toplumun hizmetine sunabilmek için büyük bir uzmanlık alanına ihtiyaç vardır. CBS bu gibi ihtiyaçlara karşılık vermek için çok geniş bir kullanım yelpazesi oluşturulmasına imkan sağlamıştır. Hızla artan nüfusa paralel olarak çeşitlenen veri/bilgiye artan talep, medeniyet ve çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve kısaca bilgi toplumu olabilmek için eğitim-öğretim hizmetlerinin yanı sıra, üniversite bünyesinde uygulamaya yönelik çeşitli araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

  Türkiye’de kısmen yeni bir teknoloji olan CBS’yi tanıtmak, araştırma projeleri gerçekleştirmek, uygulama ağırlıklı yazılımlar geliştirmek, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek bilgi çağına ulaşmak üzere adım atan ülkemize gelişme yolunda sayısız katkılar sağlayacaktır. Zaman, emek, can ve mal kayıplarına neden olan klasik kentsel yönetim sistemlerinin terk edilip modern anlamda kent yönetim anlayışına geçilmesi gerekmektedir. Topluma daha iyi hizmet sunabilmek ve optimum kararları alabilmek için bir bilgi sistemine ihtiyaç vardır. Gerek yerel yönetimlerde, gerekse ormancılık, tarım, telekomünikasyon gibi konumsal veriye ihtiyaç duyan alanlarda stratejik planların oluşturulması, ekonomik analizlerin yapılabilmesi, planların güncelleştirilebilmesi kurulacak bir coğrafi bilgi sistemiyle gerçekleşebilecektir.

   

  GISLab AR-GE Olanakları


  KTÜ GISLab AR-GE 300m2 alana yayılmış laboratuvarı, toplantı salonu, arşivi, 8 çalışan ve 2 misafir araştırmacı odası, mevcut yapıda kullanılabilir 20 kullanıcılı bilgisayar laboratuvarı ile hizmet sunmaktadır.


  YAZILIM

          CBS YAZILIMLARI

  • ARCGIS 10    (ESRI)
  • ARCGIS 9.3   
  • ARCGIS 9.2   
  • ARCGIS EXPLORER
  • GEOMEDIA   (INTERGRAPH)
  • GEOMEDIA WEBMAP  

           

   

   

   

   

            CAD YAZILIMLARI

        

  • Netcad 5.2
  • Netcad 5.2
  • Netcad 5.0
  • Netcad 4.0
  • Autocad 2013
  • Autocad 2012
  • Autocad 2010

   

   

   

    

   

          GÖRÜNTÜ İŞLEME & MODELLEME

   

  • ERDAS 9
  • Photo Modeller
  • Autocad Maya
  • Autocad 3D Max
  • Photoshop

  DONANIM

  Bilgisayar

  • 10 adet Masaüstü Bilgisayar
  • 6 adet Dizüstü Bilgisayar

   

                           
   
         
        

  GPS 

  • Topcon GM2 GPS alıcısı
  • Ashtech Z-12 GPS Sabit İstasyonu
  • Ashtech Z-Surveyor GPS Alıcısı (RTK)
  • Magellan 315 el GPS
   
   

        

   

   

   

  Çizici  

  • HP 1055CM DesignJet Plotter

   

        

   
   Yazıcı 
  • HP 2015 DN(Siyah Beyaz)
  • Lexmark 734 (Renkli)
  • HP Color jet 3600 (Renkli)
  • HP CP1525 mw (Renkli)
  • HP 2050 Siyah Beyaz
  • HP 710C Deskjet Printer
        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Tarayıcı
  • HP 3400C A4 ScanJet Scanner
  • EPSON A3