Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  • GISLab Tezleri

  DOKTORA TEZLERİ...

  Arazi İdare Sisteminin Tarım Bileşeni Olarak Konumsal Veri Modeli Geliştirilmesi

  2010, Halil İbrahim İNAN 

  Türkiye İçin Veri Değişim Modelinin Geliştirilmesi,

  2009, Arif Çağdaş AYDINOĞLU

  Doğalgaz İletim Hatlarının Belirlenmesi İçin CBS İle Raster Tabanlı Bir Dinamik Modelin Geliştirilmesi,

  2009, Volkan YILDIRIM

  Türkiye İçin Bir Arazi İdare Sistemi Yaklaşımı,

  2008, Mehmet ÇETE

  Karadeniz Oşinografisinin Yerinde Ölçüm ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Araştırılması,

  2007, Abdulaziz GÜNEROĞLU

  Konumsal KBS Geçişte Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma İhtiyaçlarının Araştırılması,

  2007, Kemal ÇELİK  

  Kentsel Altyapı Tesislerinin Kadastosu Ve Türkiyedeki Uygulamalarının Organizasyonu,

  2007, Kamil KARATAŞ

  Yerel Yönetimler İçin Konumsal Tabanlı İşlevlere Yönelik Devingen Yap.Prototip KBS Yaz. Geliştirilmesi,

  2006, Abdurrahman GEYMEN 

  CBS  ile Nominal Değerleme Yöntemine Dayalı Piksel Tabanlı Kentsel Taş. Değ.Hrt. Üretilmesi,

  2005, Recep NİŞANCI

  Ardeşen (Rize) Yöresinin Heyelan Duyarlılığı Açısından İncelenmesi,

  2005, Ali YALÇIN

  Tapu Ve Kadastro Verilerine Yönelik Zamansal Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı,

  2005, Mehmet ALKAN

  Kadastro Çalışmalarında Karşılaşılan Orman Mülkiyet Sorunlarının Çöz.Dij. Fotog.Uygulanması,

  2004,Mustafa ATASOY

  Dilim Esasına Göre Dayalı UTM Sistemi İçin Alternatif Çözüm Yöntemlerinin İncelenmesi,

  2004, Faruk YILDIRIM

  Çevresel Planlamalara Altlık Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması,

  2003, Selçuk REİS

  Kentsel Gelişim Alanlarının Sapt. Ve Planlanlanmasında CBS ve Ekoloji-Ekonomi Duyarlı Plan. Modeli,

  2000, Cenap SANCAR

  Ortogonal Yöntemle Şehir Kad. Yapılan Yerlerde Kad. Bilgi Sist. Temel Alt. Oluşturulması,

  2000, Osman DEMİR

  Sayısal Arazi Modeli Üzerinde Bir İnceleme,

  1998, Osman ALP

  YÜKSEK LİSANS TEZLERİ...

  Akarsu Vadileri Boyunca Çevresel Kirleticilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi: Trabzon İli Örneği

  2014, Tuğba MEMİŞOĞLU 

  Tabiat Varlığı Nitelikli Arazi Nesnesi Yönetimine Esas Konumsal Veri Altyapılarının Geliştirilmesi

  2015, Merve Murat Saralıoğlu 

  Denizel Alan Coğrafi Bilgi Sistemi İçin Kadastro Veri Modeli Tasarımı: Trabzon İli Örneği

  2013, Yaşar Selçuk ERBAŞ 

  Web Haritalarının Bulut Bilişim İle Yayımlanması: Trabzon İli Örneği

  2013, Şevket BEDİROĞLU

  Denizel Verilerin CBS Tekniği İle Modellenmesi,

  2007, Abdulaziz GÜNEROĞLU

  Mobil Coğrafi Bilgi Sistemleri (Mcbs): Temel Kavramlar Ve Uygulamalar,

  2005, Fatih DÖNER 

  Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Trabzon İli Kanser Haritalarının Üretimi,

  2005, Hüsniye Ebru ÇOLAK

  Havza Planlamalarında Kadastro Çalışmalarının ve İdari sınırların Önemi: Trabzon - Değirmendere Havzası Örneği,

  2005, Okan YILDIZ

  İnternet Tabanlı Harita Servisi Uygulaması: Trabzon Dijital Kent Atlası Örneği,

  2005, Nesibe Gülşah Ayhan HANEDAN

  İl Bazlı Tarımsal Üretim Planlanması İçin Coğrafi Bilgi Sistemine Yönelik Bir Tarımsal Veri Tabanı Uygulaması,

  2004, Halil İbrahim İNAN

  Adres Bilgi Tasarımı Ve Uygulaması:Trabzon Kent Örneği,

  2003,Volkan YILDIRIM

  Kent Bilgi Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması: Pelitli Belediyesi Örneği,

  2002, Mehmet ÇETE

  Tarım Arazisi İken İmar Parseline Dönüştürülmüş Arazilerde Değer Artış Sürecinin İrdelenmesi:Trabzon Kaşüstü Örneği,

  2002, Volkan BAŞER

  Coğrafi Bilgi Sistemi İle Çevresel Verilerin Modellenmesi: Trabzon-Değirmendere Vadisi Örneği,

  2000, Mehmet Devrim AKÇA

  Coğrafi Bilgi Sistemi İle Kampus Bilgi Sistemi Tasarımı : Karadeniz Teknik Üniversitesi (Ktübis) Örneği,

  1999, Firdevs YOMRALIOĞLU

  Mülkiyet Bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine Aktarılması Ve Arcview Uygulamaları,

  1999, Orhan MATARACI

  Altyapıya İlişkin Konum Bilgi Sistemleri İçin Veri Tabanı Tasarımı,

  1999, Bilal KINAY

  Trabzon Ilı Kıyı Kullanımı, İmar Planı-Mülkiyet Kıyı Kenar Çizgisi-Mülkiyet İlişkileri,

  1999, Faik Ahmet SESLİ

  Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’ne Geçişte Kadastro’nun Özelleştirilmesi,

  1998, Birol KUL

  Belediye Bilgi Sistemine Geçişte Mülkiyet Bilgilerinin İrdelenmesi: Çorum Belediye Örneği,

  1998, Recep NİŞANCI

  İmar Planlarının Uygulanabilirliklerinin Artırılması,

  1998, Kamil KARATAŞ

  Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Raster Tekniği İle Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesi,

  1998, Erdinç EREN

  1/1000 Ölçekli Paftaların Sayısallaştırılmasında Hassasiyet Araştırması,

  1998, Kemal YURT

  Arsa Ve Arazi Düzenlemesi Çalışmalarında Bilgisayardan Yararlanma,

  1998, Tahsin YOMRALIOĞLU

  Elektron Mikrograflarının Fotogrametri Yönetemlerle Üç Boyutlu Değerlendirme,

  1998, Şebnem ÖLÇEK

  Emlak Vergi Sisteminde Arsa Değerlendirmesi’nin İrdelenmesi,

  1997, Servet URAL

  Tematik Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması,

  1996, Selçuk REİS

  Sayısal Yükseklik Modellerinde İnterpolasyon Yöntemlerinin Karştırılması,

  1996, Temel BAYRAK

  Mahalle Bazında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması,

  1996, C.Coşkun AYDIN

  Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Parseli Üretme Yöntemleri Ve Sonuçlarının İrdelenmesi,

  1992, Bayram UZUN