Coğrafi Bilgi Sistemleri Ar-Ge Laboratuarı


KTÜ GISLAB


Mozaikten Yapılma Dev Piri Reis Haritası
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi

  • Devam Eden Projeler

    Destekleyen: DOKAP, 2015

    Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Volkan YILDIRIM

    Proje Çalışanları: Prof. Dr. Bayram Uzun, Prof. Dr. Bayram Demir, Doç. Dr. Recep Nişancı, Doç. Dr. Ebru Çolak, Arş. Gör. Şevket Bediroğlu, Arş. Gör. Selçuk Erbaş, Arş. Gör. Tuğba Memişoğlu, Arş. Gör. Merve Saralıoğlu

     Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü GISLab Ar-Ge Laboratuvarınca hazırlanan "Düzenli Depolama Alanları İçin Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi" ile Doğu Karadeniz`de katı atık depolama alanları ve alternatif atık bertaraf yöntemleri belirlenecek.


  • Biten Projeler

   Destekleyen Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2000

   Proje Yöneticisi Prof. Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU

   Yardımcı Araştırmacı Doç. Dr Sadettin KORKMAZ, Arş. Gör Selçuk REİS, Arş.Gör. Recep NİŞANCI, Arş. Gör.Arif Çağdaş AYDINOĞLU

    

   Bu proje ile geniş bir coğrafik bölgenin araziye ilişkin temel bilgilerin toplanarak bilgisayar ortamında işlenmesi, saklanması ve güncellenmesi amaçlanmaktadır. Bölgede konuma dayalıbilgilerin (yerleşim birimleri, arazi yapısı, akarsular vb su kaynakları, tarım ve orman alanları, yollar gibi), uydu görüntülerinden yararlanılarak elde edilmesi ve bunlara bağlı detay bilgiler (yerleşim alanlarının nüfusu, arazi, tarım ve orman alanlarının özellikleri, su kaynakları ve yolların özellikleri vs.) ile ilişkilendirilerek Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturma ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu çeşitli türdeki özel amaçlı kartoğrafik haritalar dijital olarak üretilecektir.


   DestekleyenKTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2005

   Proje YöneticisiProf. Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU,

   Yardımcı Araştırmacı Arş. Gör. Dr. Bayram UZUN, Arş. Gör. Mehmet ÇETE

    

   Arazi politikalarının en yaygın uygulama şekli, benimsenen politikalara uygun olarak düzenlenen yasalar ve kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, bir ülkenin arazi politikasının etkinliği değerlendirilirken, o ülkenin arazi idaresi alanında yaşadığı sorunların yanında, araziye ilişkin yasa ve kurumlarının değerlendirilmesi, en belirgin göstergeler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye için arazi politikasının ve yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması ihtiyacını ortaya koymak üzere, ülkemizde temel arazi idare alanlarında yaşanan sorunlar, arazi idaresindeki yasal ve kurumsal yapılanma kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

    


   Destekleyen KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2005

   Proje Yöneticisi Prof. Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU,

   Yardımcı Araştırmacı Arş.Gör. A.Çağdaş AYDINOĞLU, Arş.Gör. Volkan YILDIRIM, Arş.Gör. H.İbrahim İNAN, Arş.Gör. H.Ebru ÇOLAK, Uzm. Bilal KINAY

    

   Avrupa’da ekonomik ve sosyal gelişim, etkili yönetim, e-devlet sürecine halk katılımının sağlanması, kurumsal ve idari kapasitelerin geliştirmesi, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik politikalarının desteklemesi için coğrafi bilginin etkin kullanımını sağlayan politikalar geliştirilmektedir. “Action 2142–ESDI” eylemi ile Avrupa Konumsal Veri Altyapısı (KVA) kurulması çalışması başlatılmıştır. Bu eylem küresel veri paylaşımı hedefiyle, bölgesel, ulusal ve lokal ölçekteki coğrafi bilginin etkin kullanımı ve paylaşımı için, kullanılacak teknoloji ve standartlarla ilgili politikaları belirler. Türkiye, e-devlet projesinin bir parçası olarak, DPT tarafından organize edilen, 47. Eylem Planı ile “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması” için kamu kuruluşlarının ortak katılımıyla bazı ön çalışmaları başlatmıştır.


   Destekleyen Tübitak, 2008

   Proje Yöneticisi Prof. Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU

   Yardımcı Araştırmacı Prof. Dr. Gamze ÇAN, Prof. Dr. Fazıl AYDIN, Prof. Dr. Hakkı YAVUZ, Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Prof. Dr. Belgin KÜÇÜKKÖMEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCI, Yrd. Doç. Dr. Selçuk REİS, Öğr. Gör. Dr. Celal DURAN, Arş. Gör. H. Ebru ÇOLAK, Arş. Gör. Volkan YILDIRIM, Arş. Gör. H. İbrahim İNAN, Arş. Gör. Aslı KURNAZ, Fatma AYDINOĞLU

    

   TÜBİTAK (105Y308) tarafından desteklenen bu araştırma projesinin temel amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülen kanser vakalarının mekânsal dağılımı ile nüfus ve çevresel etmenlere bağlı olarak incelenmesine yönelik, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ne dayalı bir veritabanı oluşturularak, yerleşim bölgelerindeki mevcut kanser vaka-risk tabanlı istatistiksel haritaların üretilmesidir. Bununla birlikte proje kapsamında, bölgenin belli başlı yerleşim alanlarında görülen kanser vaka dağılımları CBS ortamında sunularak bu dağılımların coğrafi ilişkileri irdelenip, konumsal bazlı analizleri gerçekleştirip, sonuçları geo-istatistiksel anlamda yorumlanmıştır.


   Destekleyen KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2013

   Proje Yöneticisi Doç. Dr. Recep NİŞANCI

   Araştırmacılar Hrt. Müh. Özlem TURAN, Arş. Gör. Halil İbrahim İNAN

    

   Bu projenin temel amacı, yangın risklerine karşın gerekli tedbirlerin önceden alınması, daha önceki yıllarda olan yangın kayıtlarından yola çıkarak kent içi muhtemel yangın risk alanlarının belirlenmesi, itfaiye tesislerinin optimum alanlara yerleştirilmesi, ülkesel bazda kullanılabilecek bir yangın veritabanısisteminin geliştirilmesi ve yangın risk haritalarının bilgi teknolojileri kullanılarak üretilmesidir.

    


   Destekleyen Tübitak, Trabzon, 2009

   Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCI ,

   Yardımcı Araştırmacı Prof. Dr. Cemal BIYIK, Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR , Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN, Doç. Dr. Reha M. ALKAN, Yrd. Doç. Dr. Abdülaziz GÜNEROĞLU, Dr. (Hart. Yük. Müh.) Volkan YILDIRIM, Arş.Gör. H.İbrahim İNAN, Arş.Gör. H.Ebru ÇOLAK, Arş. Gör. Dr. Arif Ç. AYDINOĞLU

    

   Bu proje ile son yıllarda dünyada birkaç ülkede kurulmaya çalışılan ancak birçok ülkede halen gelişme ve tasarım aşamasında olan deniz kadastrosunun kurulması, denizel alanların idare ve yönetilmesi için gerekli olan konumsal veri tabanının oluşumunu hedeflemektedir.


   Destekleyen KTÜ Araştırma Fonu,Trabzon, 2013

   Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM

   Araştırmacılar Yardımcı Araştırmacı Doç. Dr. Recep NİŞANCI, yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK, Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU, Arş. Gör. Yaşar Selçuk ERBAŞ, Yük.Lis. Öğr. Ekrem SARALIOĞLU, Hrt. Müh. Kübra AKGÜL

    

   Bu çalışmada turizm faaliyetlerinin önemli işlem adımlarından biri olan altlık kültür/turizm haritalarının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, kültür/turizm varlıkları, turistik tesisler, doğa turizmi verileri, (yürüyüş güzergâhları, durak noktaları vb.), doğal sit alanları, milli parklar gibi turizm verielrinin Bulut Bilişim servisleri üzerinden yayımlanması planlanmaktadır.

    

    


   Destekleyen KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2013

   Proje Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Ebru ÇOLAK

   Araştırmacılar Doç. Dr. Recep NİŞANCI, Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM, Arş. Gör. Y. Selçuk ERBAŞ, Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU, Arş. Gör. Ziya USTA, Yük.Lis. Öğr. Tuğba MEMİŞOĞLU

    

   Bu proje kapsamda Trabzon İli havzalarında çevresel kirliliğe neden olabilecek etmenler belirlenerek, bu kirleticiler ve çevreye olan etki alanları haritalar üzerinde gösterilecektir. Çalışma bölgesi olarak Trabzon İli’nde yer alan Değirmendere, Akçaabat-Düzköy, Yomra ve Of-Solaklı olmak üzere toplamda 4 havzada çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışma ile belirlenen havzalarda endüstriyel, evsel, tarımsal ve yoldan kaynaklı oluşabilecek kirliliğin neler olduğu ve bu kirleticilerin hangi bölgeleri ne düzeyde etkileyebileceğinin konumsal olarak incelenmesi hedeflenmiştir.

    


   Destekleyen TÜBİTAK, Trabzon, 2010
   Proje Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Volkan YILDIRIM
   Araştırmacılar Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM, Doç. Dr. Recep NİŞANCI, Yrd. Doç. Dr. H.Ebru ÇOLAK, Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM, Arş. Gör. Y.Selçuk ERBAŞ, Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU

   Doğalgaz İletim Hatları (DGİH), mevcut rezervlerin talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtılabilmesi için en uygun taşıma yöntemlerinden biridir. Bu hatlar uzun mesafelerde büyük bütçeler kullanılarak inşa edilmektedir.Boru hattıprojelerinin yapım maliyetlerinin düşürülebilmesi, ortaya çıkardığı çevresel zararların azaltılabilmesi ve yapım süresinin en aza indirgenmesi, başlangıçta güzergâhın doğru belirlenmesine bağlıdır.Bu proje çalışmasında, DGİH’nın optimum şekilde tesis edilebilmesi için, güzergâh belirleme işlemlerinin dinamik bir biçimde gerçekleşmesine olanak sağlayacak coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı raster tabanlı bir karar-destek modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.